Ceab i Avesta AB – Kameraövervakning
För att förebygga, avslöja eller utreda brott har vi bevakningskameror installerade på området.

Vilka personuppgifter samlas in
Vi har bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott och skadegörelse. Detta i syfte att öka tryggheten för våra medarbetare och för att skydda våra tillgångar.

Rättslig grund
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen av personuppgifterna. Utförande och användning av kamerorna följer de regler som stipuleras i kameraövervakningslagen 2018:120.

Tid vi sparar personuppgifter
Inspelat material sparas i maximalt 60 dagar. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändig att spara ur bevishändelse.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kan komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om förutsättningarna för den lokala kameraanläggningen och begära en kopia av samtliga personuppgifter vi sparar. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vill du få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva dina rättigheter kan du kontakta vår filialchef. Om du tycker att vi har behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt eller bryter mot lagar, regler eller avtal har du rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Vi på CEAB AB värnar om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat våra rutiner i enlighet med nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på CEAB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi hanterar om dig.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter som personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress, men även organisationsnummer om du har enskild firma.
Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vid tecknade av avtal med CEAB registreras avtalspartens kontaktperson med namn, telefonnummer och mailadress.
Vid offertförfrågning och beställning av tjänst hos CEAB registreras beställarens namn, telefonnummer och ev mailadress. För privatpersoner och enskilda företag registreras även adress och personnummer.
Vid kundevent lämnar besökaren i vissa fall namn, telefon och mailadress.
CEAB kan komma att inhämta uppgifter om kreditvärdighet från extern part vid beställning av tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
CEAB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev kräva ersättning vid utebliven betalning.
CEAB måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Mottagare som information delas med
I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att uppgifterna hanteras i enlighet med det nya EU-direktivet (GDPR).
CEAB delar viss information med de inlejda transportörer som utför tjänster inom ramen för CEAB.
CEAB delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.
I förekommande fall kan vi komma att dela med oss av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid ev reklamationsärenden.

Varför CEAB har rätt att behandla personuppgifter?
För att CEAB ska kunna leverera med hög kvalitet och säkerhet samt uppfylla våra åtaganden behöver vi följa de lagar och avtal, t ex bokförings- och redovisningskrav som gäller inom området.
CEAB ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att hantera kundförhållandet med dig.

Hur länge kommer informationen att sparas?
Personuppgifterna kommer att behandlas så länge de behövs för fullgörande av våra åtagande gentemot dig. Vissa uppgifter kommer att behandlas även efter detta för att CEAB ska uppfylla t ex bokförings- och redovisningskrav (7 år).

Rätt att begära ut uppgifter
Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Rätt att få ändra felaktiga uppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras.

Rätt att radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Ändringar i denna text
Ändringar om hur vi behandlar personuppgifter kan komma att ske, varför det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vår information om GDPR på www.ceab-avesta.com – Kundinfo

Kontakt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
CEAB i Avesta AB
Sofie Steingruber
Box 34
774 21 Avesta
0226-861 55
sofie.steingruber@ernstsexpress.se
Tillsynsmyndigheten för GDPR är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)